ДГ "Смехоранчета"
Детска градина в село Мирово

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Детска градина ,,Смехоранчета" участва в проект АПСПО помодул 1 - допълнително обучение по БЕЛ .

Приоритет в работата ни е ,,игровия вариант" за усъвърщенстване на знанията по БЕЛ.

В резултат от работата ни с децата постигнахме следните резултати: - по-добра речева комуникация с околните;

- обогатяване на речника на децата с нови думи (синоними,омоними,антоними);

-правилен изговор на думите и съгласуването им по род и число;

-граматически правилно построени изречения;

-да съставят повествователен текст с помощ от учителката;

-да разказват позната приказка;

-с интерес и желание да участват в пресъздаването на литературно произведение.