ДГ "Смехоранчета"
Детска градина в село Мирово

Организация на учебния ден

Обучението и възпитанието на децата се осъществява по утвърдената от МОН програма.

Образователния процес е съобразен с Държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка, с конвенцията за правата на детето и закона за закрила на детето.

Стараем се всекидневно да създаваме условия за образование и възпитание на децата като съхраняваме тяхната идентичност.